Polityka prywatności

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 


Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
Zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz każdym przypadku wykorzystujemy powierzone nam dane w sposób zgodny z wymogami nakładanymi przez RODO.

Państwa dane osobowe są bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację dotyczącą naszej polityki prywatności, o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP). Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Masterled Małgorzata Korczak,
ul. Fiołkowa 13, 55-120 Lubnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres jw. lub mailowo, e-mail: biuro@masterled.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów
i usług z zakresu automatyki przemysłowej. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej naszej firmy.

Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania naszym klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez nas produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej korzystając z adresu: Masterled Małgorzata Korczak, ul. Fiołkowa 13, 55-120 Lubnów lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@masterled.pl

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

Administrator Danych Masterled

  1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu MASTERLED są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.
  2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.