REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU


Sklep internetowy działający pod adresem www.masterled.pl jest własnością firmy MASTERLED MAŁGORZATA KORCZAK, ul. Główna 85, 55-120 Oborniki Śląskie, Pęgów, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski we Wrocławiu, pod numerem NIP 895-173-51-59, REGON 361542603.
Dane korespondencyjne: Masterled Małgorzata Korczak ul. Główna 85, 55-120 Oborniki Śląskie, Pęgów
Dane kontaktowe: e-mail: biuro@masterled.pl

SŁOWNICZEK:
Sklep Internetowy masterled.pl - Sklep internetowy działający pod adresem www.masterled.pl jest własnością firmy Masterled Małgorzata Korczak, z siedzibą w ul. Główna 85, 55-120 Oborniki Śląskie, Pęgów, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski we Wrocławiu, pod numerem NIP 895-173-51-59 , REGON 361542603.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego masterled.pl , w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym masterled.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego masterled.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym masterled.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

 

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego masterled.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym masterled.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Do korzystania ze Sklepu Internetowego masterled.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego masterled.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego masterled.pl zgodnie z jego
przeznaczeniem.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego
masterled.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
Internetowego masterled.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego masterled.pl oraz zakupy w niniejszym sklepie nie wymagają
rejestracji.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz podanie jego
danych osobowych oznaczonych jako niezbędne do złożenia Zamówienia.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru i/lub ograniczenia dostępu do zasobów Sklepu Internetowego
masterled.pl w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub danych wprowadzających w błąd lub
naruszających prawa osób trzecich.

§3 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego masterled.pl stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego masterled.pl :
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości
oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt
zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez
Klienta.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i
odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim
zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych
lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym masterled.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi
inaczej.

§4 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego masterled.pl przez 7
(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
c) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście wybrać opcję „odbiór osobisty”
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania
dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
3. W przypadku płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem
lub pocztą).
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu masterled.pl oferty zawarcia umowy
sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta (wskazany przez Klienta) zostanie wysłane
potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy masterled.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie
przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
7. Sklep Internetowy masterled.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w
stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej,
płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
8. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z
innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na
realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta
adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§5 Czas realizacji zamówień
1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu nie dłuższym niż 48h od momentu zaksięgowania płatności w dni robocze
tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki
z przedmiotem zamówienia.
2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta
nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§6 Warunki reklamacji
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie w ciągu
2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch)
miesięcy od jej wykrycia.
2. Sklep Internetowy masterled.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i
powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z
dowodem zakupu tego produktu (produktów) do firmy Masterled Małgorzata Korczak ul. Fiołkowa 13, 55-120 Lubnów wraz z opisem reklamacji.
Wzór druku reklamacji dostępny pod adresem: https://www.masterled.pl/webpage/reklamacja.html
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.
reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: Masterled Malgorzata Korczak ul. Główna 85, 55-120 Oborniki Śląskie, Pęgów
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od
wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu,
usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od
wad i odeśle go Klientowi na własny koszt. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci należność za reklamowany
Towar niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 Warunki gwarancji
Jeśli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient ma prawo skorzystać według swojego wyboru z:
a) uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora)
b) uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową.
c) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć
reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

§8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do
wysyłki kontaktując się ze Sklepem Internetowym masterled.pl mailowo na adres: biuro@masterled.pl .
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym masterled.pl w
ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a)od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest
realizowane w częściach.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Sklep Internetowy masterled.pl wykonała w
pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w
ust. 2 powyżej. Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod adresem:
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu do siedziby firmy Masterled Małgorzata Korczak produktu w ciągu
14 dni od odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a
także jej cechy i funkcjonowanie. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z
postanowieniami § 9 regulaminu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
7. Sklep Internetowy masterled.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada
za koszty związane z takimi przesyłkami.

§9 Zwrot należności Klientom
1. Sklep Internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w
przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny)
opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane osobiście i było uprzednio opłacone
z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu
jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na:
a) rachunek bankowy Klienta jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu,
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy masterled.pll nie ponosi odpowiedzialności
za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego
adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklepowi takiego
numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem
podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot
nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz
Sklepu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§10 Dane osobowe
1. Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm., w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie
sklepu masterled.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient dobrowolnie podaje swoje dane, a
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu
informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Klient Sklepu ma prawo do poprawiania ich swoich danych osobowych oraz żądania usunięcia poprzez wysłanie
maila na adres biuro@masterled.pl z prośbą o usunięcie swoich danych z bazy Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe
1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego masterled.pl nie stanowią oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności
przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub
rozbudowy Sklepu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie
zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały
dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i
hasłem do konta.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia, a także innych dyspozycji Klienta, powstałe
wskutek przekazania błędnych danych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r., Dz. U. z 2002 r. Nr
144, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dn. 2 marca 2000 r., Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz.271 z późn. zm.
7. Firma Masterled Małgorzata Korczak zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia przez
Klienta.

 

Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji / Sporów

  1. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń– Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

  2. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  2. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

  1. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
Zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz każdym przypadku wykorzystujemy powierzone nam dane w sposób zgodny z wymogami nakładanymi przez RODO.

Państwa dane osobowe są bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację dotyczącą naszej polityki prywatności, o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP). Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Masterled Małgorzata Korczak,
ul. Główna 85, 55-120 Oborniki Śląskie, Pęgów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres jw. lub mailowo, e-mail: biuro@masterled.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów
i usług z zakresu automatyki przemysłowej. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej naszej firmy.

Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania naszym klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez nas produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej korzystając z adresu: Masterled Małgorzata Korczak, ul. Główna 85, 55-120 Oborniki Śląskie, Pęgów lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@masterled.pl

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

Administrator Danych Masterled.pl

  1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu MASTERLED są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.
  2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.